สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชต สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชตพระราชกรณียกิจ

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
- เราชาวไทยทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของเรา
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกผนวชเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ในฐานะทรงเป็นพุทธมามกะ
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงให้ชาวโลกได้เห็นประจักษ์ถึงประปรีชาสามารถของพระองค์
- สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ทรงทราบถึงปัญหาความยากจนในชนบท จึงทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศิลปาชีพต่าง ๆเพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำ
- เราชาวไทยภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้บรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ ผู้ไม่เคยเหน็ดเหนื่อย ผู้เสียสละเพื่อพสกนิกรของพระองค์
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยทุกคน
- ในหลวงทรงทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสพภัยแล้ง
- ในหลวงทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากในถิ่นทุรกันดาร
- สมเด็จพระราชินี ฯ ทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชนบทให้มีงานทำ
มีรายได้เสริม
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ทรงสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชช่วยเหลือประชาชน
ในชนบท
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนความ “โหดร้าย” ของแม่น้ำป่าสัก ให้เป็นความ
“ สงบเสงี่ยม ” ด้วย “ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ”
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเพื่อพิทักษ์ป่าชายเลน
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้ง “โครงการพระราชดำริฝนหลวง ” สู้ภัยแล้ง
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ทดลองการทำถ่านเชื้อเพลิงจากแกลบ
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริก่อตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
เพื่อป้องกันน้ำเค็ม และให้ราษฎรมีน้ำจืดไว้ใช้
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ประชาชนซึ่ง
เปรียบเสมือนสัตว์น้อยใหญ่ได้อาศัย
- สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการการป่ารักน้ำที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็น
ป่าสีเขียว
- สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ทรงสนับสนุนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้ราษฎรมีรายได้เสริม
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเป็นป่า สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ทรงเป็นน้ำ หล่อเลี้ยงปวงชน
ชาวไทยร่มเย็นเป็นสุข

โดย : Man | email : | วันที่ : 2009-01-10 15:31:47ความเห็นที่ 343
โดย : mrrrnzs | email : rqqrif@nyplpn.com | วันที่ : 2016-01-01 12:54:50 | IP : 146.185.234.XX

ความเห็นที่ 342
โดย : erdazzj | email : jjypmc@rewnsq.com | วันที่ : 2015-12-30 08:53:10 | IP : 146.185.234.XX

ความเห็นที่ 341
โดย : gmtimt | email : nalagk@cfiucd.com | วันที่ : 2015-12-27 12:28:39 | IP : 146.185.234.XX

ความเห็นที่ 340
สองพระหัตถ์ทรงสืบสานงานของชาติ  สองพระบาทที่ก้าวไปไทยสุขสันต์
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:32:18 | IP : XX

ความเห็นที่ 339

เกิดเป็นคนไทยจงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง   

โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:32:03 | IP : XX

ความเห็นที่ 338
ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย  ร้องเพลงชาติไทย   
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:31:53 | IP : XX

ความเห็นที่ 337
เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี   
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:31:35 | IP : XX

ความเห็นที่ 336

เราคนไทยทุกคนจงร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวงของเรา  พ่อของแผ่นดินไทย  ประเทศไทยจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขตราบนานเท่านาน   

โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:31:19 | IP : XX

ความเห็นที่ 335
พระองค์จะมีความสุขมากหากคนไทยทุกคนเป็นคนดี  ถึงคนไทยทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นคน
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:30:29 | IP : XX

ความเห็นที่ 334

นอกจากการปลูกป่าแล้ว  ขอให้คนไทยทุกคนทำแต่ความดีคิดดีทำดีเพื่อพ่อหลวงท่านจะได้รู้สึกดี     

โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:30:16 | IP : XX

ความเห็นที่ 333
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย     
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:28:54 | IP : XX

ความเห็นที่ 332
ขออยู่ใต้ร่มพระบามีของพ่อหลวงตลอดไป 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:28:38 | IP : XX

ความเห็นที่ 331
ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:28:19 | IP : XX

ความเห็นที่ 330
ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:28:00 | IP : XX

ความเห็นที่ 329
ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:27:47 | IP : XX

ความเห็นที่ 328
ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:27:34 | IP : XX

ความเห็นที่ 327
ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:27:22 | IP : XX

ความเห็นที่ 326
ทรงเป็นสถาบันหลักของชนชาวไทย 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:27:10 | IP : XX

ความเห็นที่ 325
ทรงเป็นนักวิจัย 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:26:57 | IP : XX

ความเห็นที่ 324
ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่าง ๆ 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:26:45 | IP : XX

ความเห็นที่ 323
ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:26:33 | IP : XX

ความเห็นที่ 322
ทรงเป็นนักประดิษฐ์ 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:26:21 | IP : XX

ความเห็นที่ 321
ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:26:04 | IP : XX

ความเห็นที่ 320
ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:25:49 | IP : XX

ความเห็นที่ 319
ทรงแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม และปัญหาแห้งแล้ง 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:24:51 | IP : XX

ความเห็นที่ 318
ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:24:39 | IP : XX

ความเห็นที่ 317
ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:24:27 | IP : XX

ความเห็นที่ 316
ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:24:12 | IP : XX

ความเห็นที่ 315
ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:23:59 | IP : XX

ความเห็นที่ 314
ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:23:42 | IP : XX

ความเห็นที่ 313
ทรงเป็นนักประชาธิปไตย 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:23:31 | IP : XX

ความเห็นที่ 312
ทรงเป็นแบบอย่างไปทั่วโลก 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:23:18 | IP : XX

ความเห็นที่ 311
ขออยู่ใต้ร่มพระบารมีของพ่อหลวง 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:22:58 | IP : XX

ความเห็นที่ 310
ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมใน กทม. 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:22:44 | IP : XX

ความเห็นที่ 309
ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมใน กทม. 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:22:30 | IP : XX

ความเห็นที่ 308
ทรงช่วยเหลือผู้ป่วย 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:22:19 | IP : XX

ความเห็นที่ 307
ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:22:05 | IP : XX

ความเห็นที่ 306
ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:21:51 | IP : XX

ความเห็นที่ 305
ทรงส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:21:39 | IP : XX

ความเห็นที่ 304
ทรงส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:21:21 | IP : XX

ความเห็นที่ 303
ทรงส่งเสริมการศึกษา 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:21:08 | IP : XX

ความเห็นที่ 302
ทรงเป็นนักประชาธิปไตย 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:20:55 | IP : XX

ความเห็นที่ 301
ทรงส่งเสริมอาชีพเกษตรกร   
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:19:48 | IP : XX

ความเห็นที่ 300
สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:19:37 | IP : XX

ความเห็นที่ 299
พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:18:55 | IP : XX

ความเห็นที่ 298
ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:18:43 | IP : XX

ความเห็นที่ 297
พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:18:31 | IP : XX

ความเห็นที่ 296
ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:18:15 | IP : XX

ความเห็นที่ 295
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:18:02 | IP : XX

ความเห็นที่ 294
ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:17:44 | IP : XX

ความเห็นที่ 293
พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:17:31 | IP : XX

ความเห็นที่ 292
รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:17:19 | IP : XX

ความเห็นที่ 291
ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:17:06 | IP : XX

ความเห็นที่ 290
ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:16:57 | IP : XX

ความเห็นที่ 289
โอ้พระทองของข้าบาท เสวยราชย์เพื่อราษฎร์เย็น เสด็จบุกดับทุกข์เข็ญ แก่ราษฎร์ทั่วพสุธา 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:16:43 | IP : XX

ความเห็นที่ 288
พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:16:30 | IP : XX

ความเห็นที่ 287
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:16:18 | IP : XX

ความเห็นที่ 286
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:16:04 | IP : XX

ความเห็นที่ 285
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:15:41 | IP : XX

ความเห็นที่ 284
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 
โดย : ปตอ.พัน.4 | email : 1004duster@gmail.com | วันที่ : 2013-05-10 10:15:25 | IP : XX


1 2 3 4 5 6 Next Page >>
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
หากต้องการส่งต่อให้เพื่อน ทาง MSN กรุณา copy URL นี้ส่งต่อให้เพื่อนได้เลยจ๊ะ
หากคิดว่านี่เป็นสิ่งดี ต้องการส่งต่อให้เพื่อนทาง Email กรุณา คลิกที่นี่ ค่ะ
ช่วย ๆ กันโพสข้อความแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ที่มาตั้งกระทู้ด้วยนะคะ
จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะ ๆ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 5 อันดับล่าสุด
    LONG LIVE THE KING < เอราวัณ >
    หลักการทรงงาน < เอราวัณ >
    ทำความดีเพื่อพ่อ < ร้อย.ปจว.๒ >
    ทำไมต้องมีกิ๊ก < bowww >
    ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ ขอเชิญชมการประชันกลอนแบบสดๆ ณ จามจุรีสแควร์ < T@NG-KWA >
    คลิกที่นี่ เพื่อดูกระทู้ทั้งหมด

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
 
 
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@jengsud.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

 

Copyright © 2009 www.jengsud.com All rights reserved.