สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชต สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชตค่าหน่วยกิต ม.เอกชนแต่ละแห่ง ต้องจ่ายเท่าไหร่

 

อุปกรณ์การเรียน ของม.เอกชน บางแห่งล้ำหน้ากว่ามหาวทิยาลัยรัฐเสียด้วยซ้ำ

      ด้วยความไม่มั่นใจในการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยภายใต้การสอบ 'โอเน็ต - เอเน็ต' ที่ทำเอาน้องใหม่หลายต่อหลายรายเกิดความเครียดขึ้นมาก จนผู้ปกครองที่พอมีฐานะพอจะส่งเสียลูกหลานของตัวเองได้ ตัดสินใจส่งลูกหลานของตัวเองเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งมีค่าหน่วยกิตสูง
       
       อย่างไรก็ตามปฎิเสธไม่ได้ว่าค่านิยมของคนไทยอยากให้ลูกหลานได้เรียนมหาวิทยาลัยรัฐอย่าง จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตรฯ แต่เมื่อลูกหลานสอบไม่ติดทางออกอีกทางหนึ่งที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ก็คือมหาวิทยาลัยเอกชนนั่นเอง
       
       ลองมาดูกันว่ามหาวิทยาลัยเอกชน (บางส่วน) เก็บค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต (คร่าวๆ) แต่ละแห่งเป็นอย่างไร
       
       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เก็บค่าหน่วยกิตรายวิชา หน่วยกิตละ 1,200 บาท ส่วนค่าหน่วยกิตในวิชาชีพ หน่วยกิตละ 1,400-2,500 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ อย่าง คณะนิเทศศาสตร์ หน่วยกิตละ 2,500 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าบำรุงอื่นๆ เช่น ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา ค่าบำรุงห้องสมุด ฯลฯ
       
       มหาวิทยาลัยรังสิต ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรชั้นปี 1 ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนอยู่ระหว่าง 48,000 - 500,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ ทั้งนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ ค่าเล่าเรียนสูงสุด 500,000 บาท (เฉพาะชั้นปี 1) และตลอด 6 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ต้องจ่ายถึง 3,000,000 บาท
       
       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 800-2,500 บาท ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเรียนคณะใด เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาด้านปฏิบัติการ หน่วยกิตละประมาณ 2,500 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าบำรุงปกติและค่าบำรุงพิเศษ
       
       มหาวิทยาลัยริมคลองประปาอย่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เก็บหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ/วิชา เช่น วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ หน่วยกิตละ 2,000 บาท) และยังมีค่าบำรุงการศึกษาปกติ ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่างๆ
       
       มหาวิทยาลัยศรีปทุม ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 800 - 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาจะเลือกเรียนคณะใด และเหมือนกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ ที่ต้องจ่ายค่าบำรุง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
       
       มหาวิทยาลัยสยาม ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 900 - 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ โดยเฉพาะชั้นปี 1 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 23,100 - 32,200 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี อยู่ระหว่าง 170,050 - 243,350 บาท ทั้งนี้คณะที่ค่าเล่าเรียนสูงสุดคือ วิศวกรรมศาสตร์ 243,350 บาท
       
       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 1,200 - 1,400 บาท ขึ้นอยู่กับเลือกเรียนคณะใด สาขาอะไร นอกจากนี้ยังมีค่าเล่าเรียนตลอดปีการศึกษาอยู่ระหว่าง 49,600 - 73,750 บาท ตามหลักสูตร ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 193,500-295,000 บาท
       
       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 700 - 2,500 บาท ขึ้นอยู่กับเรียนคณะอะไร ทั้งนี้อัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 163,000 - 649,300 บาท โดยคณะการแพทย์แผนจีน ค่าเล่าเรียนสูงสุด 649,300 บาท
       
       มหาวิทยาลัยเกริก ค่าหน่วยกิตอยู่ที่ 800 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าเรียนภาคปฏิบัติ เช่น ภาษาอังกฤษ วิชาละ 300 บาท คอมพิวเตอร์ วิชาละ 800 บาท นิเทศศาสตร์ วิชาละ 1,200 บาท ฯลฯ และยังมีค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
       
       มหาวิทยาลัยคริสเตียน ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 1,000 - 1,500 บาท มีค่าบำรุงปกติ ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท
       มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ค่าหน่วยกิตอยู่ที่ 600 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีกด้วย
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 750 - 1,200 บาท ขึ้นอยู่กับเรียนคณะใด เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่อีกด้วย
       
       มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 500 - 1,550 บาท และขึ้นอยู่กับคณะ/วิชาเฉพาะ อีกเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีก
       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ค่าหน่วยกิตอยู่ที่ 1,800 บาท และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
       มหาวิทยาลัยปทุมธานี ค่าหน่วยกิตอยู่ที่ 800 - 1,700 บาท และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
       
       มหาวิทยาลัยพายัพ ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมตลอดชั้นปี 1 (ประจำปี 2549) อยู่ระหว่าง 49,770 - 73,270 บาท ขึ้นอยู่กับคณะเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ค่าเล่าเรียนสูงสุด 73,270 บาท แน่นอนต้องมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีกด้วย
       
       มหาวิทยาลัยราชธานี ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 500 - 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ/วิชา ค่าบำรุงปกติ ค่าบำรุงสำหรับการเรียนภาคปฏิบัติ ค่าธรรมเนียมปกติ ฯลฯ
       มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 800 - 1,900 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ และยังมีค่าบำรุงอื่นๆ ด้วย
       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 700 - 900 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขา และค่าบำรุงอื่นๆ
       
       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ค่าเล่าเรียนตลอดชั้นปี 1 อยู่ระหว่าง 18,225-37,500 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ ส่วนค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี อยู่ระหว่าง 136,864-337,500 บาท
       มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 600 - 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ และมีค่าบำรุงการศึกษา
       
       วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 800-1,200 บาท ขึ้นอยู่กับเลือกคณะใด นอกจากนี้ยังมี ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯลฯ
       วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 800 - 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ และเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย
       วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 850 - 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะและเก็บค่าบำรุงการศึกษา
       
       วิทยาลัยดุสิตธานี (หลักสูตรภาษาไทย) ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 1,200 - 1,400 บาท ในขณะที่หลักสูตรนานาชาติ ค่าหน่วยกิตอยู่ที่ 1,500 บาท
       วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 500-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะและเก็บค่าบำรุง ฯลฯ
       
       วิทยาลัยนครราชสีมา ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 700-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ
       วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 800 - 1,400 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ โดยค่าเล่าเรียนตลอดชั้นปี 1 อยู่ระหว่าง 23,000-31,000 บาท และค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี อยู่ระหว่าง 179,700-220,500 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
       
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 500 - 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ/วิชา เก็บค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
       วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 1,000-1,500 บาท เก็บค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
       วิทยาลัยโยนก ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 750 - 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับหลักสูตรภาษาไทย หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำรุงศึกษา ฯลฯ
       
       วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง800-1,300 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ
       วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี ขึ้นอยู่กับคณะ โดยค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 27,400-28,300 บาท
       วิทยาลัยศรีโสภณ ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 800 - 2,000 บาท ตามสาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีค่าบำรุงปกติ ค่าบำรุงพิเศษ ฯลฯ

โดย : โมชิ | email : | วันที่ : 2006-05-24 12:25:16ความเห็นที่ 257
โดย : Mark | email : mark357177@hotmail.com | วันที่ : 2016-02-07 08:23:06 | IP : 188.143.232.XX

ความเห็นที่ 256
โดย : Mark | email : mark357177@hotmail.com | วันที่ : 2016-02-07 00:41:03 | IP : 188.143.232.XX

ความเห็นที่ 255
ค่าเทอมโอนเข้าบัญชีมหาล่ัยได้มั๊ย
โดย : เสาวรัตน์ | email : | วันที่ : 2016-01-10 17:19:05 | IP : 49.230.205.XX

ความเห็นที่ 254
ค่าเทอมโอนเข้าบัญชีมหาล่ัยได้มั๊ย
โดย : เสาวรัตน์ | email : | วันที่ : 2016-01-10 17:19:03 | IP : 49.230.205.XX

ความเห็นที่ 253
ค่าเทอมโอนเข้าบัญชีมหาล่ัยได้มั๊ย
โดย : เสาวรัตน์ | email : | วันที่ : 2016-01-10 17:18:58 | IP : 49.230.205.XX

ความเห็นที่ 252
ค่าเทอมโอนเข้าบัญชีมหาล่ัยได้มั๊ย
โดย : เสาวรัตน์ | email : | วันที่ : 2016-01-10 17:18:57 | IP : 49.230.205.XX

ความเห็นที่ 251
โดย : Bradley | email : lucas2d44@gmail.com | วันที่ : 2015-10-24 04:51:24 | IP : 188.143.232.XX

ความเห็นที่ 250
โดย : Bradley | email : djbrucho3@gmail.com | วันที่ : 2015-08-08 05:06:06 | IP : 188.143.232.XX

ความเห็นที่ 249
โดย : eing | email : o-eingg@hotmail.com | วันที่ : 2015-05-10 17:20:00 | IP : 1.46.11.XX

ความเห็นที่ 248
โดย : TD FNANCE | email : td_finance@outlook.com | วันที่ : 2014-10-04 11:22:31 | IP : XX

ความเห็นที่ 247
โดย : horny | email : sbdh47tf@hotmail.com | วันที่ : 2014-10-03 05:04:24 | IP : XX

ความเห็นที่ 246
ถ้าจะเรียนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ของมหาลัยปทุมธานี ค่าใช้จ่ายประมาณเเท่าไรค่ะ
โดย : ป๊อป | email : sudarat_poppon@hotmail.com | วันที่ : 2014-05-20 15:04:20 | IP : XX

ความเห็นที่ 245

เคยเรียน ม.ธุรกิตมาก่อน คณะนิเทศ โฆษณา ส่วนตัวว่าดีนะ ห้องถ่ายรายการครบอุปกรณ์ครบชอบ แต่เรียนได้ 1 ปี เพราะไกลจากบ้านมาก ที่บ้านไม่โอเคร่ ค่าเทอม 35000 ได้ค่ะแต่ละเทอมไม่ร่วมค่าใช้จ่ายรายเดือนนะค่ะ ลงเรียนได้ประมาณ 19 20 หน่อวยกิต พี่ได้ค่าใช้จ่ายรายเดือนเดือนระ 10000 ก็ใช้จ่ายพอดีค่ะ ไม่รวมค่าหอนะค่ะ

เรยย้ายมาเรียน ม.สยาม นิเทศ PR การเรียนจะแตกต่างกับโฆษณาแล้วแต่คนเลือกสาขาลง ค่าเทอม 30000 นิดๆค่ะ ลงเรียนได้ 20 หน่อยกิต ค่าใช้จ่ายรายเดือน พี่ใช้ 8000 บาท ค่ะ ไม่รวมค่าหอ

แฟนเรียนอยู่ ม.เอเชียอาคเนย์ ค่ะ เรียน การตลาด ค่าเทอม 25000 แต่ละเทอมลงเรียนได้ปีะมาณ 20  หน่วยกิต แฟนพี่ใช้เงินแค่อาทิตย์ละ 1500 หรือเดือนละ 6000 ก็เหลือๆค่ะ เพราะอาหารที่นั้ันราคาไม่แพง น้ำแก้วละ 14 15 บาท ซึ่งเทียบกับ ม.สยาม กับ ม.ธุรกิต 25 บาท แตกต่างค่ะ

ค่าเทอมแต่ละ ม.จะแพงไม่แพงไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่เราลงเรียนนิค่ะ ถ้าเราไหวในเรื่องค่าเทอมก็เรียนได้ค่้พไม่เดือดร้อนใคร แต่ถ้าทางบ้านมีปัญหาพี่แนะนำ ให้หา มหาวิทยาลัยที่มีค่าเทอมไม่สูงมาก เพราะในขณะที่เรียนมีค่าใช้จ่ายเยอะค่ะ โดยเฉพาะคณะนิเทศ  มหาวิทยาลัยดีทุกๆที่ค่ะแล้วแต่คณะที่น้องๆจะเรียนนะค่ะ เลือกให้ตรงกับที่เราอยากเรียน เรียนที่ไหนก็แล้วแต่น้องๆเลือกนะค่ะ

โดย : NUI | email : nui_nui2535@hotmail.com | วันที่ : 2014-03-24 10:58:43 | IP : XX

ความเห็นที่ 244
คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมธุรกินค่าเทรอเท่าไหร่ หราครับ
โดย : ธีรวัฒน์ | email : nn_love_n@hotmail.com | วันที่ : 2013-12-28 23:37:20 | IP : XX

ความเห็นที่ 243
ม.รังสิต แพงจัง!! แต่ก็คงจะคุ้มนะเพราะเคยไปมา ตึกสวย ไฮโซมาก รถหรูๆจอดเต็มเลย จะมีเงินเรียนกับเขาไหมนะ ไฮโซกันจริงๆ
โดย : Mila | email : gu_z_bell@hotmail.co.th | วันที่ : 2013-09-26 16:19:51 | IP : XX

ความเห็นที่ 242
โดย : เด็กเก่า | email : boyart2010@gmail.com | วันที่ : 2013-06-11 19:52:45 | IP : XX

ความเห็นที่ 241
อยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดีไหมค่ะ
โดย : pang | email : pang-172011@hotmail.com | วันที่ : 2013-05-15 11:08:48 | IP : XX

ความเห็นที่ 240

อยากเรียนคณะวิทยาการจัดการจัง แต่มั่ยมีเงินออกค่าเทอม

 

โดย : lai | email : lai_luu@hotmail.com | วันที่ : 2013-05-08 19:50:52 | IP : XX

ความเห็นที่ 239
นิติราม เดินเข้าง่ายยังกับปลอกกล้วย เดินออกเหมือนแบกข้าวสาร 
โดย : ยหยต | email : | วันที่ : 2013-04-27 20:48:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 238
โดย : ruethairat | email : ruethairat.patchai@hotmail.com | วันที่ : 2013-03-09 11:24:32 | IP : XX

ความเห็นที่ 237

อยากทราบค่าเล่าเรียตลอดหลักสูตรการศึกษาคณะบัญชีหอการค้าไทยค่ะ

โดย : fang | email : nu_fang_na_ka@hotmail.com | วันที่ : 2013-02-06 20:21:50 | IP : XX

ความเห็นที่ 236
อยากเรียนคณะพยาบาลม.รังสิตคะ..แต่ไม่รุ้มีกองทุนกู้ยืมมั้ย
โดย : เอ๋ | email : aeba32@yahoo.co.th | วันที่ : 2013-01-29 18:57:20 | IP : XX

ความเห็นที่ 235
ตอบคุนมะนาว ความเห็น 232 นะค่ะ พยาบาล ม.ปทุมธานี ค่าเทอมอยู่ที่ 65,000 ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย แต่ทาง ม. จะมีกองทุน กยศ  ถ้าสนใจก้สมัครได้เรยค่ะฟรีค่าสมัคร แร้วจะมีการสอบคัดเลือกตอนเดือนมีนาคมนะคะ ส่วนคณะอื่นๆไม่ต้องสอบเข้าค่ะแค่สมัครเฉยๆ
โดย : DD | email : | วันที่ : 2013-01-18 16:52:22 | IP : XX

ความเห็นที่ 234
ม.ปทุมธานี คณะพยาบาลศาสตร์ เหมาจ่ายค่าเทอม+หอพัก เทอมละ 65,000 คะ
โดย : DD | email : | วันที่ : 2013-01-18 16:45:59 | IP : XX

ความเห็นที่ 233
แม้มหาลัยเกริกแพงแต่ก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครอะไรเลยเข้าง่ายอีกด้วยไม่ต้องสอบ
โดย : joi | email : pichai_1101@hotmail.com | วันที่ : 2013-01-18 15:01:12 | IP : XX

ความเห็นที่ 232
อยากเรียนคณะพยาบาลศาสตร์อยากรู้ว่าค่าเทอมแพงมั๊ยค่ะ ม.ปทุมธานี
โดย : มะนาว | email : | วันที่ : 2012-11-09 18:17:27 | IP : XX

ความเห็นที่ 231
อยากเรียนแต่คงไม่พอเงินน้อย
โดย : ปัท | email : | วันที่ : 2012-09-19 20:34:26 | IP : XX

ความเห็นที่ 230
สาขา e-office นี่ค่าเทอมเท่าไหรคะ
โดย : kad | email : lovely189@hotmail.co.th | วันที่ : 2012-08-20 21:09:25 | IP : 101.51.33.XX

ความเห็นที่ 229

ค่าเทอมของคณะพยาบาลศาศตร์

 ตลอด 4 ปี หมดเท่าไรค่ะ

 

โดย : Nu | email : Soysuda9@gmail.com | วันที่ : 2012-07-28 10:31:55 | IP : 115.67.128.XX

ความเห็นที่ 228

ค่าเทอมของคณะพยาบาลศาศตร์

 ตลอด 4 ปี หมดเท่าไรค่ะ

 

โดย : Nu | email : Soysuda9@gmail.com | วันที่ : 2012-07-28 10:31:53 | IP : 115.67.128.XX

ความเห็นที่ 227

ที่โคราชมีที่ไหนยังรับอยู่มีหลานอยากเรียนแต่่หายังไม่ได้เลย

โดย : wat? | email : tawatchai_srisura@h0tmail.com | วันที่ : 2012-05-02 20:24:38 | IP : 27.55.14.XX

ความเห็นที่ 226
คณะเภสัช ม อีสเทิร์นเอเชีย อยากรู้ค่าหน่วยกิต และค่าเทอมคับ ใครรู้ช่วยบอกได้ไหมคับ
โดย : นพ | email : ccf-thai-cho@hotmail.com | วันที่ : 2012-04-23 19:10:57 | IP : 110.168.95.XX

ความเห็นที่ 225
ม.นอร์ทค่าเทอมแพงป่ะ
โดย : นร | email : fff14565@gmail.com | วันที่ : 2012-04-22 17:52:55 | IP : 113.53.164.XX

ความเห็นที่ 224

โดย : นร | email : fff14565@gmail.com | วันที่ : 2012-04-22 17:46:43 | IP : 113.53.164.XX

ความเห็นที่ 223

แต่ที่ๆเราจะเลือกเรียนบางทีก็อาจจะให้ความรู้กับเราได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นในตัวเราเองดีกว่า

โดย : ครีม | email : creamobac@hotmail.com | วันที่ : 2012-04-08 22:21:22 | IP : 115.87.87.XX

ความเห็นที่ 222
โดย : บอย | email : | วันที่ : 2012-04-07 16:59:43 | IP : 124.120.6.XX

ความเห็นที่ 221
Dusit Thani (thai program) 1400-1600/credit
it upper every year this price for 2009
โดย : 555 | email : | วันที่ : 2012-03-16 16:11:58 | IP : 110.168.77.XX

ความเห็นที่ 220
อยากรู้ว่ามหาวิทยาลัยพายัพ  หน่วยกิต  คณะศิลปศาสตร์  เอกภาษาอังกฤษ  หน่วยกิตละเท่าไรหรอค่ะ
โดย : ิbo | email : sai_bo@windowslive.com | วันที่ : 2012-02-27 12:30:25 | IP : 180.180.172.XX

ความเห็นที่ 219
พายัพเป็นมหาลัยเอกชนที่สุดยอดมากๆๆ การเรียนการสอนเป็นเลิศอาจารย์เอาใจใส่นักศักษา ค่าเทอมจะไม่เท่ากันในแต่ละคณะ เราเรียนที่เรามีความสุขมากๆ มีสาขาให้เลือกมากมาย ดีจริงๆค่ะ ขอยืนยัน 
โดย : beamFCB | email : barcabeam@hotmail.com | วันที่ : 2012-02-12 15:03:10 | IP : 58.9.63.XX

ความเห็นที่ 218

คอมพิวเตอร์ธุรกิจเรียนที่ไหนดีค้ะ ขอทั้งรัฐและเอกชน  ตอบด่วนนค้ะอยากรู้ม้ากกกกกกกกก

โดย : เgrasee | email : | วันที่ : 2012-02-03 18:50:55 | IP : 124.121.224.XX

ความเห็นที่ 217

อยากรู้ว่าค่าเทอม ม.พายัพ คณะ มนุษศาสตร์และสังคมสาขามนุษย์จิตวิยยาและสังคมจิตวิทยา ช่วยบอกหน่อยค๋ะ

โดย : gift | email : gift_ultragirl@hotmail.com | วันที่ : 2012-01-20 13:21:13 | IP : 183.88.76.XX

ความเห็นที่ 216
ของ  ม  เกริก     ผิดป่าว
โดย : ** | email : park_csb@hotmail.com | วันที่ : 2012-01-14 02:06:44 | IP : 58.9.184.XX

ความเห็นที่ 215
อยากทราบเกี่ยวกับค่าหน่วยกิจมหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน อ่ะค่ะ ว่าอยู่ประมาณเท่าไร ตลอดหลักสูตรรวมแล้วเท่าไร ค่ะ พี่ๆคนไหนรู้ ช่วยแนะนำ และช่วยตอบทีนะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย : Mintra Tanawonk | email : miwmiw91@hotmail.com | วันที่ : 2011-12-22 13:35:53 | IP : 1.46.84.XX

ความเห็นที่ 214

อยากเรียนมหาวิทยาลัยปทุมธานีอยากรู้ค่าเทอมตลอดจบหลักสูตรสาขาการบัญชีการจัดการเท่าไรช่วยตอบด้วย   ขอบคุณคะ

โดย : wi | email : wi_oot2222@hotmail.com | วันที่ : 2011-12-15 21:58:30 | IP : 101.108.167.XX

ความเห็นที่ 213
สาขาเทศโนโลยีสารสนเทศของมหาลัยนอร์กรุงเทพ
มีกี่หน่วยกิจ และหน่วยกิจละเท่าไร 
อยากทราบราคาครับ
โดย : suradach | email : tyx_tyx@windowslive.com | วันที่ : 2011-11-11 20:57:33 | IP : 125.27.121.XX

ความเห็นที่ 212
โดย : aey | email : | วันที่ : 2011-10-03 18:41:33 | IP : 101.109.193.XX

ความเห็นที่ 211
โดย : ิดม่ออ้ท่ท่เ่เ | email : nutthiwut50@hotmail.com | วันที่ : 2011-08-28 13:58:13 | IP : 110.169.178.XX

ความเห็นที่ 210

 

โดย : นู๋นา | email : na_m.5@hotmail.com | วันที่ : 2011-08-25 20:18:08 | IP : 125.27.201.XX

ความเห็นที่ 209
โดย : กุ้ง | email : | วันที่ : 2011-08-17 13:43:21 | IP : 118.173.117.XX

ความเห็นที่ 208
ใจนึงอยากเรียนม.รังสิต อีกใจก้ออยากเรียนม.สยาม หรือไม่ก้อม.ปทุมธานี เฮ็อ!!! ตัดสินใจไม่ได้ ปวดหัว 
โดย : ์NAMFON | email : sunan_fon@hotmail.com | วันที่ : 2011-07-24 16:07:02 | IP : 110.49.234.XX

ความเห็นที่ 207

ตอนนี้เรียนอยู่ ปวช. ปี3 ใกล้จะจบแล้ว อยากเรียนต่อที่ ม.รังสิตค่ะ อยากรู้ว่าค่าเทอมแพงไหมค่ะ ค่าหน่วยกิจเท่าไร คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ค่าเทอมๆละเท่าไรค่ะ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะค่ะอยากเรียนจริงๆค่ะ

โดย : เด็ก สมุทรปราการค่ะ | email : Dekbangbo@hotmail.com | วันที่ : 2011-07-23 18:11:04 | IP : 110.49.242.XX

ความเห็นที่ 206
ค่าเทอม วิลัยบัญฑิตเอเชีย  ขอนแก่น  สาขาการจัดการ
โดย : tang | email : tang_may000@jotmail.com | วันที่ : 2011-07-11 19:50:08 | IP : 180.180.32.XX

ความเห็นที่ 205
เรียนที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์ลำพูนดีกว่า  ถูกดีนะ
โดย : ไม่เอ่ยนาม | email : | วันที่ : 2011-07-04 18:21:02 | IP : 110.77.250.XX

ความเห็นที่ 204

เราอยากเรียน ม.หอการค้า

เข้าคณะบริหารธุรกิจ

ค่าเทอม 38000 เทอมแรก

เทอมสอง 26000 เอง ละ

ถูกดี น๊ะ

โดย : BaNk | email : aloneteam_2536@hotmail.com | วันที่ : 2011-05-19 09:54:10 | IP : 61.91.248.XX

ความเห็นที่ 203

เรียนในสิ่งที่เรารักนะครับ จะได้มีความสุข พี่เรียนที่ ม.นอร์ทกรุงเทพ ถามว่าดีไหม ต้องถามว่าด้านไหน ด้านขนาดเป็นม.ขนาดกลาง ๆ ไม่วุ่นวาย เด็กต่างจังหวัดเยอะมาก ปรับตัวง่าย  ถ้าจะปรับปรุงน่าจะเป็นเรื่องการทำกิจกรรมที่น้อยไป เน้นให้เด็กทำงานพาร์ทไทม์มากกว่า แล้วต่คนชอบ บอกไม่ถูก แต่พี่รักที่นี่นะ มันเหมือนเรียน ม. 6 คือ มีอาจารย์ที่ปรึกษา มีอ.แนะแนวคอยดูแล บางครั้งรู้สึกมากไปอิอิ ใส่ใจเว่อร์มาก โทรหาถ้าไม่มาเรียน คำถามที่เจอบ่อย ๆ กินข้าวยัง ทำงานพาร์ทไทม์ป่ะ เรียนเป็นอย่างงัย ห่วงอย่างกะลูก ลำคาญบ้างบางครั้ง แต่ชอบมากกว่าลำคาญ

โดย : กาฟิวส์ | email : | วันที่ : 2011-05-10 21:42:50 | IP : 221.128.100.XX

ความเห็นที่ 202
โดย : จีโน่น่าร้ก | email : | วันที่ : 2011-05-09 13:44:02 | IP : 223.204.2.XX

ความเห็นที่ 201

เรียน นอร์ทกรุงเทพสิ

 

จ่ายทะค่าลงทะเบียน

 

เเค่นั้นที่เหลือ  กู้ กยศหมด  สบายๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

อาจารย์ทำให้  และมีเงืนใช้2200

 

โดย : เด็กดื้อ | email : ookaoo@hotmail.com | วันที่ : 2011-05-07 15:56:14 | IP : 115.87.232.XX

ความเห็นที่ 200
อยากเรียนที่ม.ปทุมธานี   คณะสาธารณสุข  ค่าหน่วยกิจและ ค่าเทอมเท่าไรค่ะ   ช่วยตอบหน่อยค่ะ
โดย : mene | email : mukiiwiio_o@hotmail.com | วันที่ : 2011-05-03 21:39:00 | IP : 118.173.17.XX

ความเห็นที่ 199

ม. สยาม เริ่ดมาก จำลองบรรยากาศแบบเมืองนอกมาเลยงะ ไม่เชื่อลองดูดิ

โดย : Alika Hilton | email : | วันที่ : 2011-04-28 23:46:33 | IP : 110.171.8.XX

ความเห็นที่ 198
โดย : รู้ทุกเรื่อง | email : | วันที่ : 2011-04-20 13:39:42 | IP : 58.9.13.XX


1 2 3 4 Next Page >>
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
หากต้องการส่งต่อให้เพื่อน ทาง MSN กรุณา copy URL นี้ส่งต่อให้เพื่อนได้เลยจ๊ะ
หากคิดว่านี่เป็นสิ่งดี ต้องการส่งต่อให้เพื่อนทาง Email กรุณา คลิกที่นี่ ค่ะ
ช่วย ๆ กันโพสข้อความแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ที่มาตั้งกระทู้ด้วยนะคะ
จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะ ๆ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 5 อันดับล่าสุด
    วิธีดูแลผมดัดง่ายๆ < ควิแดด >
    พรีเซ็นเตอร์ หน้าใหม่ ของ อมยิ้ม Chupa Chups จ้า < Pinsuda >
    พรหมลิขิต หรือแค่....เรื่องไร้สาระ < ยี่สุ่น >
    ต้องทำไงบ้าง < junhom >
    มีใครเคยโดนรังแกเหมือนเราไหม < jojo >
    คลิกที่นี่ เพื่อดูกระทู้ทั้งหมด

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
 
 
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@jengsud.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

 

Copyright © 2009 www.jengsud.com All rights reserved.