สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชต สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชตเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

โดย : พัน.พัฒนา ๑ | email : popun_1@hotmail.com | วันที่ : 2009-02-23 14:15:23ความเห็นที่ 56548
ขอพระองค์หายจาก พระประชวร โดยเร็ว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
โดย : พันนักเรียน | email : | วันที่ : 2013-04-22 13:09:01 | IP : XX

ความเห็นที่ 56547
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง 
โดย : พันนักเรียน | email : | วันที่ : 2013-04-22 13:08:50 | IP : XX

ความเห็นที่ 56546
ขอให้พระองค์ทรง พระเจริญ อยู่คู่ฟ้าคู่ประชาชนไปตลอดด้วย เทอญ 
โดย : พันนักเรียน | email : | วันที่ : 2013-04-22 13:08:38 | IP : XX

ความเห็นที่ 56545
ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
โดย : พันนักเรียน | email : | วันที่ : 2013-04-22 13:08:30 | IP : XX

ความเห็นที่ 56544
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง 
โดย : พันนักเรียน | email : | วันที่ : 2013-04-22 13:08:19 | IP : XX

ความเห็นที่ 56543
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเหล่าพสกนิกร ทุกหมู่เหล่า 
โดย : พันนักเรียน | email : | วันที่ : 2013-04-22 13:08:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 56542
๑ ทหารม้ารักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน 
๒ หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
๓ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๔ หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเรา่ร้องว่าอย่างไร
 
๕ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
๖ จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
๗ วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
๘ พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
๙ โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
๑๐ “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
๑๑ ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบเรา้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
๑๒ การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
๑๓ หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
๑๔ โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย
๑๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๖ เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
๑๗ ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
๑๘ ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก
๑๙ พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
๒๐ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.
๒๑ ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง
๒๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๓ กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๒๔ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๕ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
๒๖ รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
๒๗ ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
๒๘ พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
๒๙ จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
๓๐ ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

โดย : ร้อย.ม.(ลว.) ๑ พล.๑ รอ. | email : firstrecon1@hotmail.com | วันที่ : 2013-04-22 11:28:04 | IP : XX

ความเห็นที่ 56541
พระองค์ ได้ทรงพระอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุง สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคมิได้ทรงว่างเว้น 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 11:01:48 | IP : XX

ความเห็นที่ 56540
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัยขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:46:31 | IP : XX

ความเห็นที่ 56539
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:46:22 | IP : XX

ความเห็นที่ 56538
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:46:12 | IP : XX

ความเห็นที่ 56537
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:46:05 | IP : XX

ความเห็นที่ 56536
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:46:04 | IP : XX

ความเห็นที่ 56535
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:45:46 | IP : XX

ความเห็นที่ 56534
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:45:27 | IP : XX

ความเห็นที่ 56533
ร่มไทรใหญ่ใบหนา แม้นนกกายังอาศัย ภายใต้ร่มธงไทย พระองค์ทรงนำไทยพ้นภัยพาล 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:41:33 | IP : XX

ความเห็นที่ 56532
ร่มไทรใหญ่ใบหนา แม้นนกกายังอาศัย ภายใต้ร่มธงไทย พระองค์ทรงนำไทยพ้นภัยพาล 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:41:32 | IP : XX

ความเห็นที่ 56531
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพร่มไทรของชนชาวไทยตลอดไป 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:41:12 | IP : XX

ความเห็นที่ 56530
ขอพระทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:41:02 | IP : XX

ความเห็นที่ 56529
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:40:30 | IP : XX

ความเห็นที่ 56528
น้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ-ขอพระองค์จงทรงพระเจริญและเป็นมิ่งขวัญของคนไทยตราบนานเท่านาน 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:40:15 | IP : XX

ความเห็นที่ 56527
จงช่วยกันพัฒนาชาติ พัฒนาสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาวัฒนธรรม ควบคู่กันไปพร้อมๆกัน 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:40:02 | IP : XX

ความเห็นที่ 56526
รักชาติ รักแผ่นดิน สำนึกในหน้าที่ของตนเองเพื่อสังคม 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:39:52 | IP : XX

ความเห็นที่ 56525
สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:39:42 | IP : XX

ความเห็นที่ 56524
โครงการพระราชดำริมีความง่าย ชัดเจนในตัวเองและถึงพร้อมด้วยปรัชญาฯ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:39:31 | IP : XX

ความเห็นที่ 56523
โครงการพระราชดำริทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:39:19 | IP : XX

ความเห็นที่ 56522
หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:39:08 | IP : XX

ความเห็นที่ 56521
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:38:58 | IP : XX

ความเห็นที่ 56520
เราเกิดเรากินบนแผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุกบ้านเราเรียกท่านว่า พ่อสยาม 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:38:47 | IP : XX

ความเห็นที่ 56519
ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:38:37 | IP : XX

ความเห็นที่ 56518
ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:38:26 | IP : XX

ความเห็นที่ 56517
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:38:16 | IP : XX

ความเห็นที่ 56516
ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:37:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 56515
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:36:58 | IP : XX

ความเห็นที่ 56514
จากความแห้งแล้งกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีพระองค์ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:36:46 | IP : XX

ความเห็นที่ 56513
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:36:35 | IP : XX

ความเห็นที่ 56512
ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเลือด และจิตวิญญาณ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:36:27 | IP : XX

ความเห็นที่ 56511
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:36:17 | IP : XX

ความเห็นที่ 56510
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:36:06 | IP : XX

ความเห็นที่ 56509
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:35:56 | IP : XX

ความเห็นที่ 56508
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:35:44 | IP : XX

ความเห็นที่ 56507
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:35:10 | IP : XX

ความเห็นที่ 56506
เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:34:55 | IP : XX

ความเห็นที่ 56505
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป 

โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:34:43 | IP : XX

ความเห็นที่ 56504
หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูกหลานไทย 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:34:32 | IP : XX

ความเห็นที่ 56503
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:34:23 | IP : XX

ความเห็นที่ 56502
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:34:07 | IP : XX

ความเห็นที่ 56501
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:33:51 | IP : XX

ความเห็นที่ 56500
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:33:36 | IP : XX

ความเห็นที่ 56499
พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:33:22 | IP : XX

ความเห็นที่ 56498
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:33:07 | IP : XX

ความเห็นที่ 56497
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม 
ดวงใจของคนทั้งชาติ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:32:49 | IP : XX

ความเห็นที่ 56496
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:32:38 | IP : XX

ความเห็นที่ 56495
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:32:26 | IP : XX

ความเห็นที่ 56494
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:32:15 | IP : XX

ความเห็นที่ 56493
หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:32:06 | IP : XX

ความเห็นที่ 56492
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:31:59 | IP : XX

ความเห็นที่ 56491
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:31:59 | IP : XX

ความเห็นที่ 56490
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:31:43 | IP : XX

ความเห็นที่ 56489
ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า 
โดย : กองพันนักเรียน รร.กสร.ศสร | email : | วันที่ : 2013-04-22 10:31:34 | IP : XX


<< Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 Next Page >>
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
หากต้องการส่งต่อให้เพื่อน ทาง MSN กรุณา copy URL นี้ส่งต่อให้เพื่อนได้เลยจ๊ะ
หากคิดว่านี่เป็นสิ่งดี ต้องการส่งต่อให้เพื่อนทาง Email กรุณา คลิกที่นี่ ค่ะ
ช่วย ๆ กันโพสข้อความแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ที่มาตั้งกระทู้ด้วยนะคะ
จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะ ๆ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 5 อันดับล่าสุด
    เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดุร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2553 < ศิตยานุศิตย์ >
    โปรกแรม นินจา เห็นสถานที่ เห็นหมายเลขโทร เห็น SMS < คุณติ๊กนักสืบ 081-6499094 >
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 < กองประชาสัมพันธ์ UTCC >
    บอกรักพ่อหลวงกันเถอะ < satha319 >
    หลวงพ่อครูบาวัง พรหมเสโน < tongpunchung >
    คลิกที่นี่ เพื่อดูกระทู้ทั้งหมด

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
 
 
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@jengsud.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

 

Copyright © 2009 www.jengsud.com All rights reserved.